BİZ İNANIRIQ

Biz üçlük təşkil edən yeganə həqiqi Tanrıya inanırıq: Tanrı-Ata, Tanrı-Oğul və Tanrı- Müqəddəs Ruh (Yaradılış 1:26, Yeşaya 48:16).  Biz Tanrının Ruh olduğuna inanırıq (Yəhya 4:24). O, fiziki insan üçün görünməzdir, vaxt ilə məhdudlaşmayan boşluqda var olandır, amma həqiqidir və Şəxsiyyətdir. Tanrı insanla ünsiyyətdə olmaq istəyir, və Onu tapıb dərk etmək üçün ona imkan verir. O, hər birimiz üçün Səmavi Atadır. O, Özünü insana bəyan edir, onunla danışır, insanların Onu dərk etməylərini və yaxın münasibətdə olmağlarını arzulayır. O, insanlara Öz varlığını və xasiyyətini adları, yaratdığları, Kəlam və 2000 il bundan öncə Öz Oğlu İsa Məsihdə göstərdi.

Bütün gücə sahib olan və hər şeyə qadir olan Tanrı güdrətlidir (Yaradılış 17:1, Vəhy 19:6). Tanrının güdrətli olmağı nəyi, harda gəldi və necə gəldi etməyi demək deyil. O, hər şeyi Öz xasiyyətinə, qərarlarına, məqsədinə, izninə, Kəlamına və verdiyi sözlərə əsasən edir.  Baxmayaraq ki, Tanrı yer üzündə hər şeyi idarə edir, O, hər bir baş verən hadisəyə, insanların şəxsi fikirləri və etdiklərinə görə cavabdehlik daşımır. Tanrı insanlara azad seçim imkanı verib, və insan istədiyi kimi, Tanrı qanunlarını pozaraq və Tanrıya üsyan edərək də yaşaya bilər.

Tanrı hər yerdə var olandır. Tanrı hər şeyi bilir, hiss edir və başa düşür. Tanrı müqəddəsdir, gözqamaşdıran dərəcədə pak və təmizdir. O, insanlardan ayrıdır. Heç kəs ona yaxınlaşıb toxuna bilməz. O yüksək əxlaqlı və qüsursuzdur, və natəmiz, çirkli olan heç nə ilə ləkələnməmişdir.  İnsan tövbə vasitəsi ilə guhandan azad olmasa, Ona yaxınlaşa bilməz.

Tanrı dürüstdür, O, tamamilə ədalətlidir. O, heç zaman səhf etməz, heç kəsi haqqsız yerə mühakimə etməz və heç kəslə yanlış davranmaz. Bəzən, insnalar dünyada baş verən qanunsuzluqlara baxanda, bəziləri baş verənlərdə Tanrını haqsızlıqda və laqeydlikdə  günahkarlandırmaq istəyirlər. Lakin, bu zaman, onlar şeytanın varlığı, günah və pisliyin olduğunu, insanın Tanrıya qarşı üsyanı, insan iradəsinin azadlığı və əxlaqi cavabdehlik barədə unudurlar.

Tanrı həqiqətdir, və O yalan deyil. O, heç vaxt verdiyi sözdə yalançı olmaz. Nə Onun sözlərində, nə təbiətində, nə də işlərində yalan yoxdu. Etdiyi nə varsa həqiqətdir və inama, etibara layiqdir. Müqəddəs Kitab Onun kəlamı olduğundan, biz burada yazılanlara inana bilərik. O, sadiqdir. Söz verdiyi, dediyi hər bir şeyi edir, həyata keçirir. Tanrı nəinki sevgi ilə doludur, O, sevginin özüdür. Tanrını, heç bir xeyir güdmədən,  buna layiq olmayanların və bunu heç arzulamayanların xilası və bərpası üçün Özünü qurban etməyə Onun sevgisi vadar edir.

İmanın Nikey etirafı

Biz yeri və göyü, görünən və görünməyəni yaradan tək olan Tanrıya, Güdrətli Ataya inanırıq. Və yaranan yox, Tanrıdan doğulan Tanrıya, İşıqdan doğulan İşığa, həqiqi Tanrıdan doğulan həqiqi Tanrıya, Atayla birlik təşkil edən əzəldən var olan Atanın vahid Oğlu yeganə Rəbb İsa Məsihə inanırıq. Bizə görə və bizim xilasımız üçün göylərdən enən, Müqəddəs Ruhdan gələn və bakirə Məryəmdən insan olaraq doğulan İsa Məsihə inanırıq. Pontiy Pilatın hakimiyyəti dövründə həm əziyyət çəkmiş, basdırılmış və Kalamda yazıldığı kimi üçüncü gün dirilmiş, göylərə qalxmış, Tanrının sağ tərəfində oturmuş, və eləcə də ölüləri və diriləri izzəti ilə mühakimə etmək üçün yenidən zühur edəcək İsa Məsihə inanırıq, Onun hakimiyyətinin sonu olmayacaqdır. Və həyat verən, Ata və Oğuldan gələn, Ata və Oğulla bərabər ibadət etdiyimiz, peyğəmbərlər vasitəsi ilə danışan Müqəddəs Ruha inanırıq. Tək müqəddəs, birləşmiş və apostol Kilsəsinə inanırıq. Günahların bağışlanması naminə vahid xaç suyuna salınmanı iqrar edirik. Ölülərin dirilməsini və əbədi həyatı gözləyirik.

Amin.