Kilsə barədə

İsa Məsihin dirilib göylərə qalxmasından sonra artıq yeni dövr başlandı – Kilsənin dövrü. Kilsə, yüz iyirmi şagird Yerusalimdə kömada yığışarkən Müqəddəs Ruhnan dolub başqa dillərlə danışan zaman yaranmışdır (Həvvarilərin işləri 2:1-4). Əhdi-cədiddə istifadə olunan ekklesia kəliməsi Kilsəni ifadə etmək üçün istifadə olunur (Matta 16:18, Həvvarilərin işləri 2:47). Bu sözlə insanlar yığıncağını, xalqın içindən seçilmişləri adlandırırdılar. Tanrının Kilsəsi İsa Məsih vasitəsi ilə Tanrıya qulluq edən və Onu sevən, dünyadan çağırılmış insanlardan ibarətdir.

Yer üzündə 2 cür Kilsə var: bütün ölkələrdə və bütün dövrlərdə  icmalarda toplanan imanlılardan ibarət olan ümumi (ümumdünya) kilsə, və özlərini bir bədənin üzvi hesab edən eyni ərazidə yaşayan imanlılardan ibarət olan yerli kilsə. Yerli kilsə ümumdünya kilsənin bir hissəsidir.

İsanın kim olduğu və bizə görə etdikləri kilsənin varlığının, məqsədinin, istiqamətinin təməlidir.  İsa Kilsəni Özünki adlandırır (Matta 16:18) O, onu satın alıb, O, onun sahibkarıdır, O, onun Rəbbi və Məsihidir.

Kilsə Məsihin bədənidir ( Efeslilərə 1:23), burada İsa – Baş (Efeslilərərə 1:22), imanlılar isə bədənin üzvləridir (Korinflilərə 1-ci məktub12:27). Cinsindən, irqindən, aid olduğu tayfadan və ya milliyyətindən asılı olmayaraq İsanı Tanrısı elan edən hər bir kəs İsa Məsihin bədəninin üzvünə çevrilir.

Burada, yer üzündə, Kilsə güclü ruhani müəssisədir, və, o, İsa Məsihin müjdəsini yaymağa, insanları İsa Məsihin şagirdləri etməyə, şeytana qarşı durmağa, yer üzündə Göylər Səltənətini yaymağa, Tanrı kəlamını bəyan etməyə, İsa Məsihin işlərini görməyə, insanların (ruhani, bədənsəl) ehtiyaclarını ödəməyə, itmişləri Tanrı üçün əldə etməyə, imanlıları öyrətməyə, Tanrını izzətləndirib və ibadət etməyə, Tanrı qarşısında vəsatət etməyə, pisliyə yaxşılıqla qalib gəlməyə çağırılıb. Bu məqsədlə Kilsədə bir sıra müxtəlif cür xidmətlər var (pastor, dyakonlar, öndərlər, levitlər və s.). Bu gün Kilsənin həyatı onun daxili nizamnaməsiylə təyin edilir.

Azərbaycandaki Yeni Həyat Kilsəsi 1999-cu ildə yaranıb və Belarusiyanın Minsk şəhərindəki Yeni Həyat Kilsəsinin filialıdır. Kilsənin baş pastoru Lyudmila xanım İbrahimovadır. 2006-cı ildə Kilsə dövlət qeydiyyatından keçib, və 2009-cu ildə dinlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Komitəsində yenidən qeydə alınıb və Azərbaycan Respublikasında İncil İnamının Xristian İcmasının statusuna malikdir.

Kilsənin baş keşişi - Belarusiyadaki Yeni Həyat kilsəsinin baş pastoru Vyaçeslav Qonçarenkodur. Vyaçeslav Qonçarenko Minskdə 1970-ci ilin iyunun 16-ında məsihçi ailəsində anadan olub. O, ata xətti ilə 3-cü nəsil, ana xətti ilə isə 4-cü nəsil imanlıdır. Pastor Vyaçeslav ailəlidir, və 4 gözəl qiz uşağının atasıdır: Karolina, Əstera, Milana və Anjelina. Vyaçeslav özü demişkən, onun həyat yoldaşı İrina, həyatındaki ən böyük xeyirduadır.